PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja w 2017 r.
2017-02-20
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja w 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Edycja 2017.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2017 r. wynosi: 30 mln zł

Wysokość środków planowana na:

1)      utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 9 mln zł;

2)      utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 11 mln zł;

3)      zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 8,5 mln zł;

4)      obsługę techniczną Programu wynosi 1,5 mln zł.

W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior +” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim (wykaz adresów urzędów wojewódzkich znajduje się w załączniku do ogłoszenia) – w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych
w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 Załączniki:

ogłoszenie o konkursuie Senior plus 2017

oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Program Inwestycyjny

Ramowy Wzór umowy o Partnerstwo

ramowy wzór karta oceny - moduł I

ramowy wzór karta oceny - moduł II

ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I

ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II

ramowy wzór porozumienia senior plus

ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I

ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł II

sprawozdanie z trwałości zadania

wykaz adresów urzędów wojewódzkich

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab