PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ 5 pytań o SENIOR+
2019-05-16
5 pytań o SENIOR+
  1.        Czy uczestnicy Dziennego Domu/ Klubu Senior+ muszą posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

Zgodnie z zapisami działu IV.1 programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020  „do wzięcia udziału m.in. w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach”. Chodzi tu o zaświadczenie wydawane przez lekarza rodzinnego, uprawniające do uprawiania tzw. sportu szkolnego, gdyż w placówkach „Senior+” seniorzy wykonują jedynie ćwiczenia ogólnousprawniające lub indywidualne z fizjoterapeutą. Nie ma tu mowy o uprawianiu sportów „wyczynowych”, w związku z powyższym nie wymaga się posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego.

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, dotyczące bezpieczeństwa ograniczone są do niezbędnego minimum wynikającego ze specyfiki sportu. Obecnie we wskazanej ustawie obowiązek poddawania się badaniom lekarskim przez zawodników oraz uzyskanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, ograniczony jest do sportu organizowanego przez polskie związki sportowe.

Odpowiedzialność w zakresie organizacji zajęć dla seniorów zasadniczo jest ukształtowana na zasadach ogólnych, wynikających przede  wszystkim  z  przepisów  prawa  cywilnego. Stosowane środki bezpieczeństwa powinny być adekwatne do rodzaju zajęć oraz osób w nich uczestniczących, z uwzględnieniem poczucia rozsądku, popartego zasadami doświadczenia życiowego, przy zachowaniu przez organizatora należytej staranności.

 

  1.        Czy jednostka samorządu terytorialnego może przenieść siedzibę placówki „Senior+” w inne miejsce?

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, jednostka samorządu terytorialnego zawiera umowę o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, dla modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”, określonego szczegółowo w ofercie, będącej załącznikiem do umowy. Na podstawie powołanej umowy, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje  dotację na remont konkretnego budynku, w którym będzie się znajdować placówka „Senior+”.

Program Senior+ powstał w odpowiedzi na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, które zgłaszały, że nie mają środków na realizację zadań własnych. Dlatego jednostka samorządu, która składa ofertę na remont konkretnego budynku np. położonego w centrum miasta, argumentując - że jest to położenie, które umożliwi  dojazd seniorom ze wszystkich jego stron, powinna dotrzymać umowy, pod rygorem zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Ponadto, wydatkowanie środków publicznych na remont budynku na potrzeby placówki „Senior+”, w sytuacji, gdy gmina/powiat dysponuje wyremontowanym budynkiem, w którym mogłaby mieścić się taka placówka, jest pytaniem o gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych.

Zgodnie z treścią programu, a także umowy, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu, na warunkach określonych w umowie, przez co rozumie się funkcjonowanie placówki „Senior+” w budynku wskazanym w ofercie.

Reasumując, jednostka samorządu terytorialnego może przenieść siedzibę placówki „Senior+” w inne miejsce, pod warunkiem zwrotu dotacji przeznaczonej na utworzenie placówki wraz z odsetkami (§10 ust. 2 pkt 3 umowy). 

 

  1.        Czy Dzienny Dom/ Klub Senior+ może funkcjonować w strukturze urzędu miasta?

Zgodnie z treścią programu, zasady funkcjonowania placówek „Senior+” są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Celem strategicznym programu jest w szczególności zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, co wyklucza możliwość funkcjonowania placówki "Senior+" w ramach innych struktur urzędu miasta np. w Wydziałach. Stan ten nie oznacza, że miasto nie może prowadzić placówki Senior+ jako wyodrębnionej jednostki podległej.

 

  1.        Czy kierowanie osób do Dziennego Domu/ Klubu Senior+ następuje na podstawie decyzji  administracyjnej?

Zasady funkcjonowania placówek „Senior+” są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W związku z powyższym, kierowanie osób do Dziennych Domów i Klubów „Senior+” następuje na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy i decyzja administracyjna. W przypadku Dziennego Domu „Senior+”, przyznanie miejsca w placówce powinno się odbywać wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej. Natomiast przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać z pominięciem decyzji administracyjnej, np. na podstawie deklaracji pobytu.

 

  1.        Czy jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie
    i wyposażanie placówki Senior+, która mieściłaby się w budynku, który nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego?

a)  Program polega na wsparciu finansowym jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. Ponieważ są to zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, to one są przede wszystkim odpowiedzialne za zabezpieczenie prawidłowej ciągłości ich realizacji. Za najbardziej skuteczne zabezpieczenie powyższego należy uznać dysponowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prawem własności.

b)  Tworzenie placówki polega na przebudowie lub remoncie, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, już istniejących obiektów albo ich części, i realizacji usług w zakresie dostosowanym do potrzeb seniorów.

c)  Jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie polegające na utworzeniu placówki poprzez realizację inwestycji budowlanej, powinna stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1579).

d)  W związku z powyższym, jednostka samorządu terytorialnego powinna co najmniej zabezpieczyć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

e)  Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy budynek/ lokal będzie najmowany, wg art. 662 Kodeksu cywilnego wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Jedynie drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Do drobnych nakładów (art. 681 KC), które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Wobec powyższego środki finansowe, o jakie mogłaby wnioskować jst, będąca najemcą budynku/lokalu, ograniczałyby się do pokrycia jedynie kosztów wyposażenia placówki.

f)   Zgodnie z treścią programu, jednostki samorządu są zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab