PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Założenia 2014 - 2020
Rada ds. Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+ Założenia 2014 - 2020 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
2013-09-30
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

W dniu 30 października 2013 roku przekazano projekt Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 do konsultacji społecznych.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej powstały we współpracy członków-ekspertów Rady ds. Polityki Senioralnej.*

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (zwany dalej „ZDPS") to dokument, który został wykonany jako komponent systemowy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (zwany dalej „Program ASOS 2012-2013").

Program ASOS jest pierwszym ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę, dedykowanym osobom starszym oraz współpracy międzypokoleniowej. Realizacja Programu ASOS pozwoliła na stworzenie podstaw dla polityki senioralnej w Polsce (polityki dotyczącej osób starszych oraz dla osób starszych).

W ZDPS politykę senioralną zdefiniowano szeroko jako ogół działań, w okresie całego życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków dla wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej oraz dla samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych.

ZDPS choć ma charakter ramowy, to jednocześnie stanowi konkretny zestaw koniecznych działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, który jest kierowany do szerokiego grona odbiorców.

Dokument składa się z następujących części:

  1. Sytuacja demograficzna Polski – stan obecny, perspektywy rozwoju, główne wyzwania
  2. Zdrowie i samodzielność
  3. Aktywność zawodowa osób 50+
  4. Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych
  5. Srebrna gospodarka
  6. Relacje międzypokoleniowe


Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Aby ten cel osiągnąć, zaproponowano następujące priorytety:

ZDROWIE I SAMODZIELNOŚĆ

Priorytet 1. Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych.

Cel 1. Rozwój geriatrii jako specjalizacji.

Cel 2. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe kadry medycznej w kierunku całościowej i kompleksowej opieki zdrowotnej nad starszym pacjentem.

Cel 3. Wspieranie i rozwój poradni i opieki geriatrycznej w Polsce.

Priorytet 2. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.

Cel 1. Przygotowanie do okresu własnej starości pod względem wiedzy na temat zmian fizycznych i psychicznych podczas procesów starzenia i konsekwencji określonych zachowań.

Cel 2. Promocja właściwego stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym.

Cel 3. Rozwój i wspieranie aktywności fizycznej.

Priorytet 3. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych.

Cel 1. Rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych.

Cel 2. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności poprzez rozwój usług opiekuńczych.

Cel 3. Opracowanie i wdrożenie systemu teleopieki oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych.

Cel 4. Stworzenie systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych, w szczególności na poziomie lokalnym.

BEZPIECZEŃSTWO

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym wobec nich nadużyciom.

Cel: Wspieranie przestrzennego planowania architektonicznego dostosowanego dla wszystkich (universal design), i z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wieku (w tym osób starszych).

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB 50+

Cel: Upowszechnienie, poprawa jakości oraz dostosowanie zarówno do potrzeb rynku pracy jak i do potrzeb i możliwości odbiorców oferty edukacyjnej (pracowników i poszukujących pracy w wieku 50+).

Cel: Tworzenie warunków pracy przyjaznych pracownikom i stosowanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem.

Cel: Zwiększenie skuteczności i efektywności działań promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób 50+ oraz 60+.

Cel: Rozwój współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia osób w wieku 50+.

AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA, SPOŁECZNA I KULTURALNA OSÓB STARSZYCH

Priorytet 4. Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych z potrzebami.

Cel 1. Upowszechnienie edukacji prozdrowotnej.

Cel 2. Upowszechnianie edukacji obywatelskiej.

Cel 3. Upowszechnienie edukacji w zakresie nowych technologii.

Priorytet 5. Wspieranie rozwoju systemowych rozwiązań dla organizacji różnych form uczenia się osób starszych, w tym ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Priorytet 6. Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych.

Priorytet 7. Rozwój wolontariatu osób starszych.

Cel: Podnoszenie kompetencji kulturowych.

Cel: Integrowanie działań instytucji i organizacji.

Cel: Promowanie animacji kulturalnej.

Dokument kończy się rozdziałami o srebrnej gospodarce (jest to system ekonomiczny ukierunkowany  na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby) oraz o relacjach międzypokoleniowych.

Kontakt: radaseniorzy@mpips.gov.pl


* Radę powołano Zarządzeniem nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Polityki Senioralnej.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej

Informacja z konsultacji projektu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

ZDPS-Konsultacje

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab