PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi 14 pytań o „Senior+”
2017-12-04
14 pytań o „Senior+”

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. 
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

Czy obiekt/placówka może stanowić własność organizacji pozarządowej - Partnera projektu?
W programie największy nacisk kładziony jest na trwałość realizowanego projektu. Odpowiedzialność za projekt spoczywa na JST. Jeżeli jednostka uzna, że organizacja partnerska daje rękojmię trwałości projektu, wtedy nieruchomość może stanowić jej własność. Zależne jest to od decyzji JST. Nieruchomość może być również przedmiotem długoterminowej dzierżawy na rzecz JST. Nie został sprecyzowany czas, który dzierżawa musi obejmować, jednakże musi on dawać rękojmię zachowania trwałości projektu.
 
Czy konieczne jest załączenie dokumentacji technicznej wraz ze składaną ofertą?
Program inwestycyjny wyłącznie w zakresie określonym w Programie i ogłoszeniu stanowi element obligatoryjny, dołączany do składanej oferty.
 
Czy odpłatność seniora za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce „Senior +” jest obowiązkowa? Czy gmina sama będzie ustalać opłaty za pobyt w placówce, czy będzie ona odgórnie np. przez wojewodę ustalona – art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej? Czy senior korzystający sporadycznie z placówki będzie płacił tyle samo co senior przychodzący tam codziennie ?
Decyzja o wysokości odpłatności za uczestnictwo seniorów w zajęciach prowadzonych w placówce  „Senior +” znajduje w gestii jednostki samorządu terytorialnego, która określa wysokość opłaty w uchwale.
 
Czy z dotacji mogą być finansowane koszty dowozu uczestników do placówki „Senior +”?
Zgodnie z Programem koszty dowozu uczestników musi ponosić jednostka samorządu terytorialnego – nie mogą być finansowane z dotacji. Zapewnienie beneficjentom dojazdu do placówki „Senior +” znajduje się w gestii JST.
 
Czy obecnie istniejące Dzienne Domy Pobytu mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach Programu „Senior +”?
Program „Senior+” co do zasady nastawiony jest na tworzenie nowych ośrodków. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior+” lub „Senior-WIGOR”, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2017.
 
Czy jest konieczność spełnienia wszystkich wymogów lokalowych zapisanych w treści Programu „Senior+”?
Treść Programu „Senior +” określa zamknięty katalog minimalnych wymagań lokalowych, które muszą być spełnione przez Dzienny Dom „Senior +” oraz Klub „Senior +”  odnośnie ilości pomieszczeń. Obecnie Program nie przewiduję możliwości odstępstwa od zapisanych wymogów. Powstająca placówka „Senior +” musi spełniać wskazane kryteria.
 
Czy Dzienny Dom „Senior +”  oraz Klub „Senior +” mają stanowić oddzielne obiekty czy mogą zostać utworzone w wydzielonych pomieszczeniach?
Placówka „Senior +” może zostać utworzona w wydzielonych pomieszczeniach budynku, który jest siedzibą również innych podmiotów. Najważniejsze jest tutaj spełnienie przez wydzielone pomieszczenia kryteriów lokalowych, wyznaczonych przez Program „Senior +” dla mającej powstać placówki. Jedna placówka nie może być rozdzielona na kilka budynków. Placówka „Senior +” musi znajdować się obrębie jednego budynku.
 
Czy będzie udostępniony katalog kosztów kwalifikowalnych?
Nie przewiduje się utworzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych – wydatki mają być racjonalne i efektywne.
 
Jak odbywa się nabór partnerów JST do realizacji projektu? Czy jest to określone? Czy uwzględnić należy 21 dniowe ogłoszenie w BIP o naborze partnerów?
Nabór ewentualnych partnerów projektu leży po stronie JST, jednakże na chwilę składania oferty w ramach Programu „Senior +” jednostka musi wiedzieć, czy chce realizować zadanie samodzielnie, wspólnie bądź w partnerstwie.
 
Czy JST może wykorzystać pomieszczenia zaadaptowane lub wyremontowane z RPO lub innych programów poza PROW?
Tak, te pomieszczenia mogą zostać wykorzystane.
 
Jaką liczbą miejsc powinien dysponować Klub „Senior+” ?
Program nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby miejsc w placówce „Senior +”.
 
Jakie dokumenty beneficjent ostateczny (senior) musi złożyć, aby móc korzystać z oferty placówki „Senior+”?
Określenie wymaganych dokumentów pozwalających na korzystanie przez beneficjenta z oferty placówki „Senior+” należy do jednostek samorządu terytorialnego.
 
Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior +” powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Do której godziny będą otwarte dzienne ośrodki pomocy?
Ustalenie godzin otwarcia Domu Dziennego „Senior +” znajduje się po stronie JST.
 
Czy z jednego miejsca w placówce może korzystać więcej niż jedna osoba starsza?
Z jednego miejsca w placówce zasadniczo może korzystać więcej niż jedna osoba starsza. Dofinansowaniu podlega miejsce, nie osoba. Kwestie organizacyjne należą do kompetencji JST. W przypadku kiedy osoba starsza jest zainteresowana korzystaniem z placówki, ale z różnych powodów nie może korzystać z niej od poniedziałku do piątku, w różnych dniach mogą z danego miejsca korzystać inni seniorzy.
 
Czy dana jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać w danym roku o utworzenie zarówno Dziennego Domu „Senior +” oraz Klubu „Senior +”?
Tak. Jednostka samorządu terytorialnego w ramach modułu 1 może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab