PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi 14 pytań o „Senior+”
2017-12-04
14 pytań o „Senior+”

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. 
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

 
Czy konieczne jest załączenie dokumentacji technicznej wraz ze składaną ofertą?
Program inwestycyjny wyłącznie w zakresie określonym w Programie i ogłoszeniu stanowi element obligatoryjny, dołączany do składanej oferty.
 
Czy odpłatność seniora za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce „Senior +” jest obowiązkowa? Czy gmina sama będzie ustalać opłaty za pobyt w placówce, czy będzie ona odgórnie np. przez wojewodę ustalona – art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej? Czy senior korzystający sporadycznie z placówki będzie płacił tyle samo co senior przychodzący tam codziennie ?
Decyzja o wysokości odpłatności za uczestnictwo seniorów w zajęciach prowadzonych w placówce  „Senior +” znajduje w gestii jednostki samorządu terytorialnego, która określa wysokość opłaty w uchwale.
 
Czy z dotacji mogą być finansowane koszty dowozu uczestników do placówki „Senior +”?
Zgodnie z Programem koszty dowozu uczestników musi ponosić jednostka samorządu terytorialnego – nie mogą być finansowane z dotacji. Zapewnienie beneficjentom dojazdu do placówki „Senior +” znajduje się w gestii JST.
 
Czy obecnie istniejące Dzienne Domy Pobytu mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach Programu „Senior +”?
Program „Senior+” co do zasady nastawiony jest na tworzenie nowych ośrodków. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior+” lub „Senior-WIGOR”, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2017.
 
Czy jest konieczność spełnienia wszystkich wymogów lokalowych zapisanych w treści Programu „Senior+”?
Treść Programu „Senior +” określa zamknięty katalog minimalnych wymagań lokalowych, które muszą być spełnione przez Dzienny Dom „Senior +” oraz Klub „Senior +”  odnośnie ilości pomieszczeń. Obecnie Program nie przewiduję możliwości odstępstwa od zapisanych wymogów. Powstająca placówka „Senior +” musi spełniać wskazane kryteria.
 
Czy Dzienny Dom „Senior +”  oraz Klub „Senior +” mają stanowić oddzielne obiekty czy mogą zostać utworzone w wydzielonych pomieszczeniach?
Placówka „Senior +” może zostać utworzona w wydzielonych pomieszczeniach budynku, który jest siedzibą również innych podmiotów. Najważniejsze jest tutaj spełnienie przez wydzielone pomieszczenia kryteriów lokalowych, wyznaczonych przez Program „Senior +” dla mającej powstać placówki. Jedna placówka nie może być rozdzielona na kilka budynków. Placówka „Senior +” musi znajdować się obrębie jednego budynku.
 
Czy będzie udostępniony katalog kosztów kwalifikowalnych?
Nie przewiduje się utworzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych – wydatki mają być racjonalne i efektywne.
 
Jak odbywa się nabór partnerów JST do realizacji projektu? Czy jest to określone? Czy uwzględnić należy 21 dniowe ogłoszenie w BIP o naborze partnerów?
Nabór ewentualnych partnerów projektu leży po stronie JST, jednakże na chwilę składania oferty w ramach Programu „Senior +” jednostka musi wiedzieć, czy chce realizować zadanie samodzielnie, wspólnie bądź w partnerstwie.
 
Czy JST może wykorzystać pomieszczenia zaadaptowane lub wyremontowane z RPO lub innych programów poza PROW?
Tak, te pomieszczenia mogą zostać wykorzystane.
 
Jaką liczbą miejsc powinien dysponować Klub „Senior+” ?
Program nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby miejsc w placówce „Senior +”.
 
Jakie dokumenty beneficjent ostateczny (senior) musi złożyć, aby móc korzystać z oferty placówki „Senior+”?
Określenie wymaganych dokumentów pozwalających na korzystanie przez beneficjenta z oferty placówki „Senior+” należy do jednostek samorządu terytorialnego.
 
Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior +” powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Do której godziny będą otwarte dzienne ośrodki pomocy?
Ustalenie godzin otwarcia Domu Dziennego „Senior +” znajduje się po stronie JST.
 
Czy z jednego miejsca w placówce może korzystać więcej niż jedna osoba starsza?
Z jednego miejsca w placówce zasadniczo może korzystać więcej niż jedna osoba starsza. Dofinansowaniu podlega miejsce, nie osoba. Kwestie organizacyjne należą do kompetencji JST. W przypadku kiedy osoba starsza jest zainteresowana korzystaniem z placówki, ale z różnych powodów nie może korzystać z niej od poniedziałku do piątku, w różnych dniach mogą z danego miejsca korzystać inni seniorzy.
 
Czy dana jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać w danym roku o utworzenie zarówno Dziennego Domu „Senior +” oraz Klubu „Senior +”?
Tak. Jednostka samorządu terytorialnego w ramach modułu 1 może złożyć nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab