PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi 8 pytań o SENIOR+
2019-02-07
8 pytań o SENIOR+

8 pytań o SENIOR+

  1. Czy gmina może zlecić ośrodkowi kultury prowadzenie Klubu „Senior+”?

Jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu dotacji w ramach programu, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej, mogą zlecić realizację zadania w ramach programu jedynie podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

  1. Na podstawie jakich przepisów funkcjonują Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zasady funkcjonowania placówek „Senior+” są oparte o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

  1. Czy Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” są ośrodkami wsparcia? W jakich strukturach mogą funkcjonować?

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia. Na podstawie art. 111a powołanej ustawy, gmina może połączyć:

a)       ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia,

b)      dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. W takim przypadku, ośrodek wsparcia działa w strukturze domu pomocy społecznej.

Placówka „Senior+” może funkcjonować także jako samodzielna jednostka.

 

  1. Czy pomieszczenia, w których funkcjonuje  Dzienny Dom „Senior+”/ Klub „Senior+” mogą być wykorzystywane na inną działalność pomocową?

Kwestia sposobu wykorzystywania pomieszczeń Dziennego Domu/ Klubu „Senior+”, po godzinach ich funkcjonowania, na inną działalność pomocową, powinna być rozstrzygnięta na poziomie organu prowadzącego.

 

  1. Jak wygląda kwestia utrzymywania trwałości realizacji zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020?

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, jednostka samorządu terytorialnego zawiera  umowę (porozumienie) o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, bądź dla modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”, bądź dla modułu II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, niezależnie od edycji programu.

Zgodnie z treścią każdej z umów, niezależnie od tego, w którym roku zostały zawarte i którego modułu dotyczą, „Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.” Ponadto, „W okresie kolejnych 3 lat Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Zleceniodawcy do dnia 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły rocznych sprawozdań z trwałości realizacji zadania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.”

 

  1. Jakie kwalifikacje są konieczne do zajmowania stanowiska kierownika placówki „Senior+”?

Zgodnie z art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, ośrodek wsparcia (Dzienny Dom/ Klub „Senior+”) gmina może połączyć z ośrodkiem pomocy społecznej lub domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

Jednocześnie ust. 3 tego przepisu wskazuje, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej obowiązane są spełniać wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (art. 122 ustawy o pomocy społecznej).

Literalne brzmienie art. 111a ust. 3 ustawy wskazuje na konieczność zatrudnienia osoby kierującej placówką „Senior+”, która winna spełniać wymagania dla kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i nie może być to kierownik OPS, czy DPS.

Natomiast placówki, powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz.1583), niespełniające wymagań, o których mowa w art. 111a ustawy o pomocy społecznej (także w zakresie ust. 3 dot. kwalifikacji), mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 roku (art. 5 ust. 1 tejże ustawy).

Po upływie tego terminu jednostki organizacyjne będą mogły prowadzić działalność, pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanego przepisu.

 

  1. Czy jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała w danym roku dotację na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”/ Klubu „Senior+”, może przesunąć termin realizacji zadania na następny rok?

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 nie przewiduje takiej możliwości.

Zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 programu, dotacja musi być wykorzystana w danym roku kalendarzowym, na który został ogłoszony konkurs. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej rozliczenia w sposób wskazany przez wojewodę, a także do zwrotu niewykorzystanej części dotacji, w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto, zgodnie z rozdziałem IX pkt 1 programu, jednostka samorządu terytorialnego musi złożyć roczne sprawozdanie z realizacji programu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (najpóźniej do dnia 30 stycznia).

 

  1. Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić wszystkie osoby skierowane do Dziennego Domu/ Klubu „Senior+”, z ponoszenia odpłatności za pobyt?

Placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność za usługi tych placówek powinna zostać uregulowana stosowną uchwałą. Rada gminy/ powiatu ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników placówek „Senior+” z jej ponoszenia.

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab