PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logotyp
Generatory
SENIOR+ kontra koronawirus - Dobre praktyki
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Czy możliwe jest równoczesne pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecz
2019-04-10
Czy możliwe jest równoczesne pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz kierownika ośrodka wsparcia „Senior+”?

Zgodnie z art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w dalszym ciągu ośrodek wsparcia jak i ośrodek pomocy społecznej pozostaje jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Z treści art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. mają obowiązek posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

W opinii Ministerstwa nie powinno dochodzić do równoczesnego pełnienia funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej i kierownika ośrodka wsparcia „Senior+”, który znajduje się w strukturach OPS. Za takim stanowiskiem przemawia konieczność zapewnienia efektywnego i przejrzystego sposobu funkcjonowania obu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gdyż należy mieć na względzie, że ośrodek wsparcia pomimo, że znajduje się w strukturze OPS, nadal pozostaje odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Ponadto ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w art. 4 ust. 1 pkt 3 stanowi, że pracownicy samorządowi poza wymienionymi w pkt 1 i 2 tego przepisu, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Zawarcie przez tę samą osobę jednocześnie umowy o pracę na stanowisku kierownika OPS i kierownika ośrodka wsparcia może spowodować problemy organizacyjne w działaniu jednostek i związane z możliwym przekraczaniem norm czasu pracy przez kierownika. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2011r. (II PK 254/10), osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy.

Ponadto, w takim przypadku powstają uzasadnione wątpliwości co do możliwości przestrzegania zasady otwartości, konkurencyjności, jawności oraz równego dostępu do służby publicznej w czasie przeprowadzania naboru na stanowisko kierownika ośrodka wsparcia, kiedy będzie się o nie ubiegał kierownik OPS.

Mając powyższe na względzie, Ministerstwo stoi na stanowisku, że równoczesne pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej i kierownika ośrodka wsparcia „Senior+” nie jest dozwolone.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab