PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2019-05-16

Odpowiedzi na bieżące pytania o program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020:

1. Czy uczestnicy Dziennego Domu/ Klubu Senior+ muszą posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

2. Czy jednostka samorządu terytorialnego może przenieść siedzibę placówki „Senior+” w inne miejsce?

3. Czy Dzienny Dom/ Klub Senior+ może funkcjonować w strukturze urzędu miasta?

4. Czy kierowanie osób do Dziennego Domu/ Klubu Senior+ następuje na podstawie decyzji  administracyjnej?

5. Czy jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i wyposażanie placówki Senior+, która mieściłaby się w budynku, który nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego?

2019-05-09

W ramach ogłoszonych wyników do dofinansowania rekomendowano w sumie 120 ofert w całym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

2019-04-19

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

2019-04-17

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej.

2019-04-10

Wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach Senior+ nie jest zgodne z ich rolą.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, „placówka działająca w formie Dziennego Domu Senior+ powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”. Program nie przewiduje więc przerw wakacyjnych ani innych wolnych dni, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponadto zgodnie z jego zapisami wymagana jest ciągłość realizacji zadania, a samorządy otrzymują dofinansowanie na funkcjonowanie placówki przez 12 miesięcy.

2019-04-04

Minister Elżbieta Rafalska zachęca seniorów do wyrabiania Karty Dużej Rodziny i korzystania ze zniżek.

2019-03-21

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2019 roku.

2019-03-21

Śląskie Forum UTW i Politechniki III Wieku odbyło się w dniu 19 marca 2019 r. w Gliwicach, w Centrum Konferencyjno- Edukacyjnym Politechniki Ślaskiej. Minister Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRPiPS, był gościem Forum. Podczas  wystąpienia przedstawił  informacje o projektach i działaniach ministerstwa w zakresie polityki senioralnej.

2019-03-15

W sumie złożono 1346 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych (I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (II), partycypacja społeczna osób starszych (III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (IV). Dofinansowanie otrzymało 300 ofert: 81 w priorytecie I, 81 w priorytecie II. 67 w priorytecie III oraz 71 w priorytecie IV.

 

2019-03-08

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do seniorów, a także do osób z ich bliskiego otoczenia, informując o programie "Mama 4+". Zachęciła, aby poinformować osoby, które mogą skorzystać z programu, w jaki sposób mogą złożyć wniosek. Dzięki temu informacja dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych.

 

więcej w kategorii: aktualności program asos Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab