PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
2022-11-15

Informacja prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce. Przedstawione dane dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy też wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze.

2022-06-08

Materiały do zajęć z seniorami oraz treningów indywidualnych – opracowane i dostępne na stronie internetowej Fundacji Stocznia

Pamiętajmy, że regularny trening umysłu, zmuszając nasz umysł do wysiłku intelektualnego, przyczynia się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców.

2021-11-23

Dokument prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce, to jest obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia. Szczególną uwagę poświęcono także kwestiom związanym z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Osoby starsze stanowią bowiem grupę szczególnie podatną na zarażenie COVID-19, a sama infekcja tylko z powodu zaawansowanego wieku może mieć wyjątkowo ciężki przebieg.

2020-11-13

Program Dobre Wsparcie to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące wieloletnie doświadczenie pracowników systemu pomocy społecznej oraz samorządów, oparte na najnowszych technologiach.

System powstał w ramach partnerskiego projektu Fundacji Nauka dla Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Caritas Koszalin i Szczecin. Wartości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, to ponad 10 milionów złotych.

Program "Dobre Wsparcie" został także zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej jako najlepszy projekt 2019, wyznaczający kierunek działań w polityce spójności.

2020-11-12

Po raz pierwszy w Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. uwzględnione zostało szczegółowe sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w dokumencie Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ, M.P. 2018 r. poz. 1169). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w nowym, osobnym rozdziale.

2020-10-27

"Babcioterapia" to broszura informacyjna, będąca wynikiem realizacji projektu „Babcioterapia”. Projekt był realizowany w 2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W broszurze znajdują się m.in. informacje, przepisy i podpowiedzi jak korzystać z ziół, tak by ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko. Opracowane na podstawie warsztatów ziołowych.

Broszura podzielona jest na 12 miesięcy zawierających blok „ziołowy”, który zostały wzbogacone o informacje o zmianach zachodzących w organizmie i psychice z upływem czasu.

 

2020-09-24

Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. “Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji".

Raport ma za zadanie zdiagnozować sytuację w polskiej służbie zdrowia, w kontekście opieki nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

 

2020-08-07

Prezentujemy wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych programów rządowych skierowanych do seniorów za lata 2016-2019:

  •          Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
  •          program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020.

 

2019-11-13

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018, po raz pierwszy uwzględnione zostały dane, dotyczące działań podejmowanych na podstawie dokumentu pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 161 w dniu 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169). Dokument ten uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnegouczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb i możliwości osób starszych.

2019-10-04

Zapraszamy do lektury porad­nika opiekuna wspier­a­jącego osoby niesamodzielne oraz innych raportów z realizowanego projektu.

2018-11-13

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017, główny nacisk został położony na działania podejmowane na poziomie regionów, natomiast w niniejszej, trzeciej już Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce należy zwrócić uwagę na rozwój ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, czyli placówek ,,Senior+”.

2018-06-18

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet. Znacznie rzadziej wobec osób starszych, chociaż w ostatnim 10-leciu, częściej zaczęły absorbować badaczy. Przemoc wobec osób starszych jest z jednej strony wyrazem złego funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej, z drugiej zaś brakiem „kapitału społecznego”, szczególnie jeśli odwołujemy się do koncepcji kapitału społecznego jako wskaźnika zaufania. Jak jest w rzeczywistości? Na to i inne pytania odpowiedzi udziela 32 badaczy z  Europy Południowo-Wschodniej oraz Zachodniej, jak i z Ausralii, Kanady i Izraela, zaproszonych przez K. Jagielską, J.M.Łukasik i N.G. Pikułę do udziału w przygotowanym przez nich projekcie „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowanym przez EASSW (Europen Association of Schools of Social Work). Ich badania oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób starszych, znalazły swoje odzwierciedlenie w artykułach przygotowanych do publikacji książkowej.  Opublikowana monografia, jako jeden z efektów realizowanego projektu (obok konferencji naukowej oraz kampanii społecznych i przygotowanej platformy)  składa się z trzech głównych części I. Challenges, II.Research, III. Action oraz Wprowadzenia w problematykę zagadnień prezentowanych w pracy. Treści w niej prezentowane stanowią cenne źródło wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz modelowych działań o charakterze prewencyjnym realizowanych w różnych krajach. Książka stanowi cenne źródło inspiracji nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do prowadzenia badań nad zjawiskiem przemocy wobec osób starszych (w tym wypracowywania metod i narzędzi diagnostycznych) oraz tworzenia i wdrażania modeli praktycznych rozwiązań zarówno tych o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, jak i interwencyjnym i terapeutycznym w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Violence...- książka do pobrania

2017-11-27

27 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Błoniu odbyła się I Konferencja Senioralna w Błoniu, podsumowująca projekt "Bank Samopomocy" Błoński System Wsparcia Seniorów realizowany przez Stowarzyszenie "Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku" w partnerstwie z Gminą Błonie w ramach Programu ASOS w 2017 roku.

2017-11-09

W celu zwiększenia poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału rad działających na terenie woj. śląskiego oraz ich członków w 2017 roku realizowany był projekt pt. „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

%MCEPASTEBIN%

2017-11-06

W dniu 6 listopada br., w Tucholi odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Bory Tucholskie dla seniora” realizowanego przez LGD Bory Tucholskie w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-10-31

W celu identyfikacji potrzeb osób starszych, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), prowadzone jest monitorowanie sytuacji osób starszych. Tworzona co roku informacja o sytuacji osób starszych umożliwia diagnozę aktualnej sytuacji, oczekiwań i potrzeb polskich seniorów oraz ocenę realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie centralnym oraz regionalnym. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 stanowi drugie w historii opracowanie tego rodzaju przygotowywane przez Radę Ministrów.

2017-09-22

W dniach 21 do 22 września 2017 r. w Lizbonie w ramach III przeglądu i oceny wdrażania Madryckiego Planu działania na rzecz starzejących się społeczeństw – MIPAAA, 2002 i Regionalnej Strategii Działania – RIS, odbyła się konferencja ministerialna na temat osób starszych pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia.

2017-09-15

15 września br. w Krakowie odbyły się IV Ogólnopolskie Senioralia, których organizacja została dofinansowana w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie MANKO z Krakowa.

2017-09-02

2 września odbyła się czwarta Ogólnopolska Parada Seniorów Dojrzali Wspaniali i towarzyszący jej Piknik Pokoleń współfinansowana ze środków edycji 2017, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W trakcie Pikniku Pokoleń, dużym zainteresowaniem seniorów cieszyło się stoisko Ministerstwa Rodziny.

2017-08-29

W ramach współpracy w realizacji kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" MRPiPS wraz z TVP S.A. zrealizowany został materiał w programie "Pytanie na Śniadanie" pt. Aktywny senior. W Programie przedstawione zostały działania z zakresu aktywizacji ruchowej osób starszych dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - edycja 2017, oraz uczestniczyła Pani prof. Małgorzata Duda - członek Rady ds. Polityki Senioralnej funkcjonującej jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny.

2016-11-23

Przedstawiamy broszurę pt. "Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się", która została opublikowana przez Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się w Wiedniu. Jest to część wyników projektu badawczego UE pt. "Innowacje społeczne aktywnego i zdrowego starzenia".

 

2016-10-31

Podstawowym działaniem dla właściwego programowania polityki publicznej w tym obszarze jest opracowanie rzetelnej diagnozy. W roku 2016, Rada Ministrów przyjęła opracowaną w Ministerstwie Rodziny Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Jest to pierwsze w historii opracowanie nt. sytuacji osób starszych przygotowywane na poziomie Rady Ministrów. 

2013-10-22

Materiały i badania

więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR catalogue of good practices katalog dobrych praktyk long term policy materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz program asos research materials The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab