PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Materiały i badania
Materiały i badania

PUBLIKACJA Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie

W publikacji zostały przedstawione cele, założenia, priorytety oraz zarekomendowane kierunki interwencji dla poszczególnych obszarów kluczowych polityki senioralnej. Celem publikacji jest upowszechnienie Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w sposób przejrzysty dla każdego zainteresowanego czytelnika - obywatela. Kluczowe obszary działań w zakresie polityki senioralnej to: zdrowie i samodzielność; aktywność zawodowa; aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna; srebrna gospodarka oraz relacje międzypokoleniowe.

Zapraszamy do lektury publikacji.

Dlugofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie

Long-term Senior Policy in Poland for the years 2014-2020 in outline

 

Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym - 2014

Podobnie jak w pierwszej wersji wskaźnika aktywnego starzenia (2013) – także w II edycji (wersji uaktualnionej, tj. 2014) metodologia wykorzystana do wyliczenia wskaźnika aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym dla Polski (w skrócie RAAI PL – regional active ageing Poland, regionalny indeks aktywnego starzenia w Polsce) opiera się na metodologii oryginalnego Active Ageing Index.

Analizowane będą cztery obszary: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjału starzejącego się społeczeństwa. W ramach każdego obszaru wykorzystano dostępne i najlepiej oddające istotę obszaru wskaźniki, które odpowiednio przeważone złożyły się na indeksy cząstkowe dla każdego z obszarów. Następnie na podstawie indeksów cząstkowych wyliczono ogólne regionalne indeksy aktywnego starzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Regionalny indeks aktywnego starzenia_2014

 

RAPORT Stres okołoemerytalny w ujęciu zdrowotnym, ekonomicznym, psychologicznym i społecznym

Raport został przygotowany na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja jest elementem szerszej diagnozy sytuacji osób starszych w Polsce. Kompleksowo podejmuje temat  uwarunkowań kondycji psychofizycznej osób w wieku okołoemerytalnym, m.in. takie zagadnienia jak: problemy zdrowotne i profilaktyka w miejscu pracy, sytuacja ekonomiczna, problemy psychologiczne, partycypacja społeczna osób starszych, edukacja.

Zaprszamy do zapoznania się z Raportem.

RAPORT Stres okołoemerytalny

 

EKSPERTYZA Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym

Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym została przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI). W ramach indeksu wyróżnione zostały cztery obszary, takie jak: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do korzystania z potencjału starzejącej się części populacji. Celem ekspertyzy było zbadanie oraz zaprezentowanie sytuacji osób starszych, analizowanej na podstawie dostępnych danych na poziomie wojewódzkim w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Ekspertyza regionalny indeks aktywnego starzenia

 

Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia

„Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia” powstała w odpowiedzi na nieuchronne zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie. Dokument ten jest efektem wspólnej pracy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, w prace której zaangażowało się również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawarte w nim rekomendacje dotyczą głównie polityki zdrowotnej oraz polityki społecznej państwa w związku ze zmianami demograficznymi w Polsce.
W Białej Księdze odniesiono się do aspektów zdrowotnych i społecznych starzenia się w kontekście wyzwań dla realizacji procesu aktywnego i zdrowego starzenia się populacji.

Link do publikacji: kliknij tutaj

 

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce jest jedną z najnowszych publikacji, w ramach której podjęto szerokie badania nad kondycją społeczną oraz ekonomiczną polskich seniorów. Zespół naukowy pod kierownictwem prof. Piotra Błędowskiego, w sposób kompleksowy odniósł się do zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa. Na wstępie przedstawiono m.in. teoretyczne zagadnienia związane z definicją starości, porównania zjawiska starzenia się ludności Polski z innymi krajami oraz konsekwencji społecznego starzenia się ludności. W raporcie analizą objęto również problematykę konsekwencji starzenia się społeczeństwa rozpatrywanego przez pryzmat zadań dla administracji publicznej, polityki społecznej, warunków bytowych, wyzwań dla systemu pomocy społecznej, czynników determinujących samodzielność osób starszych, sfery aktywności seniorów podejmowanych na poziomie lokalnym czy też przyjętego kierunku polityki państwa względem seniorów w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

 

EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012

W najbliższych latach Polska, podobnie jak większość państw europejskich, będzie w coraz większym stopniu zmagać się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. W odpowiedzi na te wyzwania rok 2012 został na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Inicjatywa ta przyczyniła się podjęcia szeregu działań na poziomie europejskim i krajowym na rzecz promowania kultury aktywności osób starszych.

Więcej:

Raport ewaluacyjny z ER2012


AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE W DOKUMENTACH EUROPEJSKICH

 • Przewodnie zasady dla aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej
 • Pakiet Socjalny (Social Investment Package)
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012)BADANIA – AKTYWNE STARZENIE

 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Eurostat, 2012
 • Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS, 20122012
 • Ageing Report, Komisja Europejska, 2012
 • Wyniki badania Aktywne starzenie się, Eurobarometr, 2011
 • A Road Map for European Ageing Research, FUTUREAGE, 2011
 • Raport Aktywni 50+, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Poznań 2011
 • A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie Białegostoku, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012
 • M. Boni, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Wyzwanie 2 – Sytuacja demograficzna, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009
 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy 2009, 2010, MPiPS, Warszawa 2010, 2011.
 • J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2007, 2009 Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2007, 2009.
 • E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2009, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009.
 • E. Kotowska, I. Wóycicka, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, MPiPS, Warszawa 2008.
 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, MPiPS, Warszawa 2008.
 • A. Borsch-Supan, Heath, Ageing and Retirement in Europe (2004 – 2007), SHARE, Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA), Mannheim 2008.
 • Program Solidarność Pokoleń, Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2008.
 • P. Szukalski (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • S. Golimowska, E. Kocot, Z. Morecka, Agnieszka Sowa, Ekspertyza Spójność Społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
więcej w kategorii: materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab