PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Wskaźnik Aktywnego Starzenia się (AAI)
Wskaźnik Aktywnego Starzenia się (AAI)

Wskaźnik aktywnego starzenia się (AAI) to narzędzie analityczne zapewniające bazę narzędzi do opracowywania i dostosowywania polityk aktywnego i zdrowego starzenia się. Indeks mierzy, w jakim stopniu wykorzystuje się potencjał osób starszych w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa (aktywne uczestnictwo w rynku pracy, uczestnictwo w życiu społecznym oraz prowadzenie aktywnego i zdrowego życia).

Wskaźnik aktywnego starzenia się mierzy także stopień, w jakim środowisko, w którym żyją starsi ludzie, umożliwia im starzenie się w sposób aktywny.

Mobilizacja potencjału zarówno starszych kobiet, jak i mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu dla wszystkich pokoleń w starzejących się społeczeństwach; właśnie dlatego AAI oblicza się również osobno dla mężczyzn i kobiet. Po zastosowaniu do różnych grup populacji indeks wskazuje na możliwe nierówności w doświadczaniu aktywnego starzenia się wśród osób starszych o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, poziomie wykształcenia itp. 

Więcej informacji na temat indeksu i projektu AAI można znaleźć w wiki-space: https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home.

Pani dr Jolanta Perek-Białas wraz ze współpracownikami Panią Elżbietą Mysińską oraz  Panem Janem Zwierzchowskim, trzykrotnie na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opracowała ekspertyzę Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym w 2013 i 2014 oraz 2016 r. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI). W ramach indeksu wyróżnione zostały cztery obszary, takie jak: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do korzystania z potencjału starzejącej się części populacji. Celem ekspertyzy było zbadanie oraz zaprezentowanie sytuacji osób starszych, analizowanej na podstawie dostępnych danych na poziomie wojewódzkim w Polsce.

Prace nad wyliczaniem wskaźnika aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym w Polsce dają szansę na wzmocnienie dyskusji o potrzebie wykorzystywania wskaźników społecznych w programowaniu jak i ocenie interwencji polityk publicznych.

Wyniki badania AAI w podziale na województwa w Polsce dostępne są tutaj:

Regionalny indeks aktywnego starzenia 2013

Regionalny indeks aktywnego starzenia sie_2014

Regionalny indeks aktywnego starzenia sie 2015


więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR catalogue of good practices deklaracja dostępności katalog dobrych praktyk long term policy materiały i badania, dobre praktyki news Polityka dostępności polityka prywatności Polityka społeczna wobec osób starsz program asos Program Senior+ projekty EFS research materials The ASOS programme the EFS

Wykonanie i realizacja: Hostlab