PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia centralne Ogłoszenie konkursu ASOS 2017
2016-12-06
Ogłoszenie konkursu ASOS 2017

 

Konkurs

 na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

na lata 2014-2020 – edycja 2017

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), zwana dalej UDPP;

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2017r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzeczAktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje. Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-
    i międzypokoleniową – 25%
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%
  • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

 

Podział budżetu na poszczególne Priorytety jest wynikiem analizy ofert składanych w ramach I i II edycji Programu ASOS 2012-2013 oraz postanowień Programu ASOS 2014-2020.

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

 

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):

 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:

- tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

- promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,

- tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych,

- rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej;

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości;

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

- rozwój systemów wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,

- rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

 

Zakres działań podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowalne):

Koszty są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne
i efektywne, zostały faktycznie poniesione i udokumentowane; muszą być przewidziane
w budżecie zadania, zgodne z wytycznymi określonymi w Regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

- merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;

- obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji;

 

Termin realizacji zadań:

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014/2015 i/lub 2016 Programu, zadanie w ramach niniejszego konkursu może być realizowane po całkowitym rozliczeniu dotacji z I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014/2015 i/lub 2016 Programu.

 

Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

1)   organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2)  podmioty  określone  w  art.  3  ust.  3  pkt  1-4  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe nie posiadają osobowości prawnej (wymaganym jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Stroną umowy będzie jednostka centralna.

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu złożenia jednej oferty przez zarząd główny. Jednakże w ramach osobowości prawnej centralnej organizacji oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie trzy oferty.

 

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

 

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania).Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

 

Termin składania ofert: od 6 grudnia do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00

 

Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/. Ofertęnależy wypełnićw języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017, który jest dostępny nastronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

 

Kontakt:

Pytania dotyczące Programu ASOS oraz otwartego konkursu ofert należy kierować na adres ASOS@mrpips.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 6 grudnia do 28 grudnia 2016 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

Wszystkie oferty, złożone za pośrednictwem Generatora Ofert we wskazanym terminie, ocenione pozytywnie formalnie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert, nie później niż do dnia 15 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

Regulamin ASOS 2017

Zał. 1 Wzór Oferty

Zał. 2 Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Zał. 3 Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Zał. 4 Instrukcja wypełniania Oferty w Generatorze

Zał. 5 Karta oceny formalnej

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Zał. 8 Karta oceny strategicznej

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab