PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi dot. realizacji Programu wieloletniego "Senior+"
2021-10-15
Pytania i odpowiedzi dot. realizacji Programu wieloletniego "Senior+"

1. Jak utworzyć ośrodek Senior+?

Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy, natomiast Klub „Senior+” jest  klubem  samopomocy.

Utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej następuje na podstawie uchwały rady gminy/ powiatu - art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.). W/w przepis stanowi, że:

„1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe;

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub  wojewódzkie jednostki budżetowe.

2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.”.

Na podstawie ww. przepisu, w związku z art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 t.j.), uchwała rady gminy/ powiatu jest wymagana także w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia.

W celu ustalenia prawidłowej treści uchwały o utworzeniu ośrodka wsparcia, należy skontaktować się z wydziałem ds. nadzoru urzędu wojewódzkiego.

2. Czy Dzienny Dom Senior+ lub Klub Senior+ mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, warsztatu terapii zajęciowej, urzędu miasta lub powiatowego centrum pomocy rodzinie? Czy Klub Senior+ może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+?

W rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, Dzienne Domy „Senior+”
i Kluby „Senior+” są ośrodkami wsparcia, tj. jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Dzienny Dom Senior+/ Klub Senior+ „Senior+” może funkcjonować jako samodzielna jednostka.

Ponadto, na podstawie art. 111a ustawy o pomocy społecznej, gmina może połączyć:

1)     ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2)     centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)     dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych.

W przypadku połączenia, o którym mowa wyżej, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w dalszym ciągu ośrodek wsparcia pozostaje jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, ani Dzienny Dom Senior+, ani Klub Senior+ nie mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, ośrodka kultury, warsztatu terapii zajęciowej, czy urzędu miasta, a ponadto Klub Senior+ nie może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+.

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej nie regulują kwestii łączenia przez powiat ośrodka wsparcia z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Oznacza to, że ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości i dokonanie takiego połączenia nie jest możliwe.

3. Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+?

Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ i Klubów „Senior+” następuje na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. W przypadku Dziennego Domu „Senior+”, przyznanie miejsca w ośrodku wsparcia powinno się odbywać wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej (art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Natomiast przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać z pominięciem decyzji administracyjnej (art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), np. na podstawie deklaracji uczestnictwa.

4. Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić seniorów z odpłatności za udział w zajęciach?

Uchwała o nieodpłatnym uczestnictwie w zajęciach oferowanych przez ośrodki wsparcia Senior+ jest niezgodna z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Odpłatność za usługi Dziennego Domu Senior+ lub Klubu Senior+ powinna zostać uregulowana stosowną uchwałą rady gminy lub odpowiednio rady powiatu. Rada gminy/ powiatu ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z  jej ponoszenia.

5. Stosownie do zapisu zawartego w pkt. IV.2.5 programu, minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Jaka forma zatrudnienia niezbędna jest do spełnienia ww. wymogu?

Ponieważ Dzienne Domy Senior+ i Kluby Senior+ są ośrodkami wsparcia, przy zatrudnianiu pracowników obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, takie jak Kodeks pracy, ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.). Ponadto istnieje możliwość zatrudnienia na umowy cywilno-prawne specjalistów prowadzących zajęcia przez kilka godzin w miesiącu (np. instruktora tańca).

6. Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji samorząd może otrzymać jedynie dotację na wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1 programu).

7. Czy nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku?

Zgodnie z zapisami programu tworzenie placówki polega na przebudowie lub remoncie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), już istniejących obiektów albo ich części i realizacji usług w zakresie dostosowanym do potrzeb seniorów. Przez „rozbudowę” należy rozumieć powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów (wyrok WSA w Krakowie II SA/Kr 1112/15). W związku z powyższym nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku.

8. W przypadku, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, ale jest przedmiotem najmu długoterminowego przez gminę, czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac remontowych, adaptacyjnych lub wykończeniowych?

Zgodnie z rozdziałem IV.1 pkt 11 ppkt 1 programu, w przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

9. Co wchodzi w skład powierzchni użytkowej, o której mowa w rozdziale IV.2 pkt 4 programu?

Standard  warunków lokalowych w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+ uważa się za spełniony, jeżeli powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku wynosi nie  mniej  niż 5 m2.

Ponieważ przy realizacji programu obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w przypadku definicji powierzchni użytkowej należy się posługiwać Polską Normą (PN-ISO 9836:1997). Oznacza to, że w skład powierzchni użytkowej wchodzą wszystkie pomieszczenia ośrodka wsparcia.

10. Czy z modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont (rozbudowę) już utworzonego Klubu Senior+ lub Domu Senior+?

W świetle zapisów programu jest to niemożliwe. Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zgodnie z treścią programu, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać „jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia”. Funkcjonujące ośrodki wsparcia „Senior+” otrzymały już takie wsparcie w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ponadto, zgodnie z zapisami programu tworzenie ośrodka wsparcia polega na przebudowie lub remoncie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), już istniejących obiektów albo ich części i realizacji usług w zakresie dostosowanym do potrzeb seniorów. Przez „rozbudowę” należy rozumieć powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów (wyrok WSA w Krakowie II SA/Kr 1112/15). W związku z powyższym nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku.

11. Czy w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+”?

Kosztów remontu dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+” - nie można uznać za koszty kwalifikowalne.

12. Czy można przekształcić Dzienny Dom Senior+ w Klub Senior+?

W świetle zapisów programu nie ma możliwości przekształcenia Dziennego Domu Senior+ w Klub Senior+, dopóki jednostka samorządu terytorialnego pobiera środki z programu, a także w okresie utrzymania trwałości realizacji zadania.

Zasada konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania oznacza obowiązek finansowania projektu/ programu – utrzymania jego efektów – ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie. W związku z tym, okres utrzymania trwałości realizacji zadania nie może być finansowany ze środków programu, w tym przypadku z modułu 2 programu wieloletniego „Senior+”. Okres utrzymania trwałości realizacji zadania zarówno w poprzednim programie, jak i w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 – jest taki sam – i wynosi 3 lata od daty zakończenia realizacji zadania w ramach programu (rozdział IV.1 pkt 17 programu).

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, jednostka samorządu terytorialnego zawarła umowę o dofinansowaniu zadania. Zgodnie z treścią każdej z umów, niezależnie od tego, w którym roku zostały one zawarte, „Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu.” Ponadto, „W okresie kolejnych 3 lat Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Zleceniodawcy do dnia 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły rocznych sprawozdań z trwałości realizacji zadania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.”

13. Trwałość realizacji zadania

Zasada konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania oznacza obowiązek finansowania projektu/ programu – utrzymania jego efektów – ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie. W związku z tym okres utrzymania trwałości realizacji zadania nie może być finansowany ze środków programu, w tym przypadku z modułu 2 programu wieloletniego „Senior+”. Okres utrzymania trwałości realizacji zadania zarówno w poprzednim programie, jak i w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 – jest taki sam – i wynosi 3 lata od daty zakończenia realizacji zadania w ramach programu (rozdział IV.1 pkt 17 programu).

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, jednostka samorządu terytorialnego zawierała umowę o dofinansowaniu zadania. Zgodnie z treścią każdej z umów, niezależnie od tego, w którym roku zostały one zawarte, „Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu.” Ponadto, „W okresie kolejnych 3 lat Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Zleceniodawcy do dnia 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły rocznych sprawozdań z trwałości realizacji zadania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.”

Brak dofinansowania na bieżącą działalność ośrodka wsparcia „Senior+” (w okresie trwałości) nie zwalnia z obowiązku prowadzenia Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+ zgodnie z zasadami programu i zawartą umową.

14. Czy pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, mogą stanowić części wspólne (np. łazienki, szatnie)?

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do utworzenia ośrodka wsparcia, spełniającego standardy lokalowe określone w programie. Zgodnie ze standardami lokalowymi, określonymi w rozdziale IV.2. pkt 2 programu, Dzienny Dom Senior+/ Klub Senior+ musi posiadać wydzielone pomieszczenia.

Pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, nie mogą stanowić części wspólnych (np. łazienek czy szatni). Standard nie dotyczy ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2020 (rozdział IV.2 pkt 3 programu).

Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w programie, będzie skutkowało zwrotem dotacji, za okres niezachowania standardu.

15. Czy aktualnie Dzienny Dom Senior+ powinien wymagać od uczestnika zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących. Taki zapis był w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020, natomiast nie pojawił się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. W DDS+ świadczy usługi fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym z uczestnikiem - kwalifikuje do zabiegów kinezyterapii, zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej, zgodnie z  potrzebami i możliwościami uczestników, dobiera i przeprowadza ćwiczenia ogólnousprawniające. W związku z tym, czy jest potrzeba wymagania takiego zaświadczenia dodatkowo od lekarza, jak to było w poprzednim programie?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, nie ma takiego wymagania. Opisana wyżej procedura kwalifikowania uczestników do zajęć jest prawidłowa.

16. Czy koszty transportu seniorów mogą być pokrywane z dotacji?

Zgodnie z treścią rozdziału VI pkt 10 programu, koszty transportu seniorów do i z ośrodka wsparcia leżą po stronie jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast koszty usług transportowych dotyczące planowanych wycieczek, lub wyjazdów np. do kina, na basen – mogą być pokrywane z dotacji.

17. Frekwencja w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z treścią rozdziału VII pkt 7 ogłoszenia o konkursie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, w przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu ośrodek wsparcia Senior+ zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

18. Czy 20-godzinna oferta usług Klubów Senior+, określona w rozdziale IV.2 pkt 6 programu, obowiązuje wszystkie Kluby Senior+?

Jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, a które są w okresie utrzymania trwałości zadania i nie ubiegają się o dotację w ramach nowego programu, mogą funkcjonować w wymiarze czasu określonym w umowach zawartych w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020.

19. Wykorzystanie pomieszczeń ośrodka wsparcia Senior+

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia „Senior+” są określone w ustawie o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Dzienny Dom Senior+/ Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 t.j.). Jeżeli ośrodek wsparcia „Senior+” jest samorządową jednostką budżetową, utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej następuje na podstawie uchwały rady gminy/ powiatu – art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305t.j.).
W/w przepis stanowi m.in., że „Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.”.

Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązują się do utworzenia ośrodka wsparcia „Senior+”, spełniającego standardy lokalowe określone w programie, ofercie i umowie o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. 

Niezachowanie standardu ośrodka wsparcia może skutkować niekwalifikowalnością części dotacji, przeznaczonej na utworzenie danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wyraża zgody na komercyjne wynajęcie pomieszczeń ośrodka wsparcia dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Senior+”. W ośrodku wsparcia nie mogą też mieć siedziby inne podmioty. Dozwolone jest jedynie wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia.

20. Obowiązek informacyjny

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przestrzegania wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, które zostały określone w art. 35a ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanych do niej na podstawie art. 35d przepisów wykonawczych, tzn. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych, podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 953).

21. Czy fundusz socjalny można uwzględnić w wydatkach pokrywanych z dotacji?

Nie można uwzględnić funduszu socjalnego w wydatkach pokrywanych z dotacji.

Fundusz socjalny nie mieści się w kryteriach kosztów kwalifikowalnych, ponieważ kosztami (wydatkami) kwalifikowanymi w ramach dotacji są wszystkie koszty niezbędne dla realizacji zadania przewidziane w kosztorysie oferty. Fundusz socjalny do takich kosztów nie należy.

Ponadto, fundusz socjalny nie jest częścią wynagrodzenia, a do kosztów niekwalifikowalnych w ramach programu należą m.in. nagrody, premie (które nie są stałym składnikiem wynagrodzenia) i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

22. Czy wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku w którym będzie funkcjonował Dzienny Dom/ Klub Senior+ jest kosztem kwalifikowanym i można go pokryć ze środków dotacji?

Jeżeli mamy na myśli podjazd, który jest drogą dojazdową do ośrodka, to koszt wykonania  takiego podjazdu będzie kosztem niekwalifikowanym. Natomiast jeśli chodzi o podjazd – rampę przy schodach, taki koszt będzie kosztem kwalifikowalnym (dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

23. Czy z dotacji w ramach modułu 2, można doposażyć ośrodek wsparcia „Senior+” (np. zakup drukarki, zmywarki)?     

W ramach modułu 2 programu, mogą być dofinansowane jedynie koszty bieżącej działalności ośrodków wsparcia „Senior+”. Zakup wyposażenia takiego jak drukarka, czy zmywarka nie mieści się w tym zakresie. Na takie wyposażenie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z modułu 1 programu.

24. Czy można wydać więcej decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+, niż zadeklarowana liczba miejsc wskazana w umowie dotacyjnej?

Tak.

25. Czy godziny pracy (określone w umowie o pracę) kierownika Klubu Senior+ muszą się pokrywać z godzinami otwarcia/funkcjonowania klubu?

Umowa o pracę określa czas i miejsce wykonywania pracy. Godziny pracy kierownika mogą wybiegać poza godziny funkcjonowania Klubu Senior+ (czas pracy kierownika może być dłuższy, od godzin funkcjonowania Klubu Senior+).

 

<<<Materiał do pobrania w pliku PDF>>>

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab