PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Czy możliwe jest równoczesne pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecz
2022-02-11
Czy możliwe jest równoczesne pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz kierownika ośrodka wsparcia „Senior+” (dziennego domu pobytu, klubu samopomocy)?

W ocenie MRiPS, literalne brzmienie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wskazuje na konieczność zatrudnienia osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która musi spełniać wymagania dla kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W sytuacji, gdy ośrodek wsparcia działa jako samodzielna jednostka organizacyjna, kierownikiem nie może być kierownik ośrodka pomocy społecznej. W ośrodkach wsparcia, działających np. w ramach ośrodków pomocy społecznej, obowiązywać powinna zgodna z prawem oraz standardami struktura organizacyjna nadana przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przepisy przywołanej ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych nie określają wprost, że kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, może czy też nie może być zatrudniony w określonym wymiarze na innym stanowisku i wykonywać dodatkowo inne obowiązki. Należy mieć jednak na uwadze, że zakres obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej znacznie wykracza poza funkcje administracyjne i dlatego też należy rozważyć, czy czas pracy kierownika ośrodka wsparcia będzie odpowiednio dostosowany i będzie stwarzał możliwości do realizacji wszystkich nałożonych na niego zadań i obowiązków. Oznacza to, że kierownik jednej jednostki organizacyjnej w tym samym czasie pracy nie może równocześnie być kierownikiem innej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 22. pkt 8 ww. ustawy, nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje wojewoda.

więcej w kategorii:

Wykonanie i realizacja: Hostlab