PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Program "Aktywni+" 2021-2025
Generatory "Aktywni+"
Logotyp "Aktywni+"
Program ASOS
Program ASOS 2012 - 2013
Program ASOS 2014 - 2020
Monitoring i Sprawozdanie Programu ASOS
Generatory ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych w ramach r
2020-12-15
Nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych w ramach realizacji otwartych konkursów ofert programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych przy okazji realizacji otwartych konkursów ofert w ramach realizacji programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (zwanym dalej: Program Aktywni+).

Program został ustanowiony uchwałą nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na  lata 2021-2025 (M. P. poz. 1125) i ma na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Konkursy ogłaszane w ramach Programu Aktywni + będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

Do zadań ekspertów będzie należeć: udział w szkoleniach dotyczących oceny ofert i weryfikacji sprawozdań, ocena ofert, weryfikacja składanych sprawozdań z realizacji dofinansowanych projektów.

 

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

  •        korzystać z pełni praw publicznych;
  •        nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  •        posiadać wykształcenie wyższe;
  •        posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy lub aktywności w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
  •        lub 2-letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji wniosków z programów grantowych finansowanych np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 oraz  Szwajcarsko-Polskiego Mechanizmu Współpracy.

Ponadto kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert.Dodatkowym atutem przy wyborze będzie doświadczenie w realizacji projektów społecznych skierowanych do osób starszych.

Ze względu na duże obciążenie i zbieżność terminów oceny ofert i sprawozdań pomiędzy programami rządowymi, realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przy wyborze premiowani będą eksperci nie pełniący tej funkcji jednocześnie w innych programach, realizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przewidywane terminy przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert zależne będą od  terminów ogłaszania Konkursów w poszczególnych latach. Ocena merytoryczna będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Ze względu na liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach Konkursów, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej, wymagana będzie wysoka dyspozycyjność.

Osoby, które chcą zostać ekspertami w Programie Aktywni+, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (zeskanowany dokument opatrzony stosownymi podpisami) do 10 stycznia  2021 r. na adres e-mail: aktywni@mrips.gov.pl.

Osoby zakwalifikowane do oceny ofert zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej, na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Senioralnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: „Ekspert Aktywni+"

 

Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny ofert i sprawozdań (o terminie szkolenia zostaną poinformowani przez pracowników Departamentu Polityki Senioralnej z odpowiednim wyprzedzeniem).

Liczba ekspertów oceniających w danej edycji konkursu będzie m. in. uzależniona od liczby ofert złożonych w ramach otwartego naboru przez podmioty uprawnione. Tym samym organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru jedynie niektórych spośród zakwalifikowanych ekspertów do oceny ofert i sprawozdań w danej edycji.

Wybrani eksperci przy zawieraniu umów cywilnoprawnych dotyczących oceny ofert oraz sprawozdań będą zobowiązani do podpisania odpowiednich deklaracji bezstronności i poufności.

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów można uzyskać pod adresem e-mail: aktywni@mrips.gov.pl (prosimy o zatytułowanie maila: „Pytanie o nabór”) oraz pod numerem telefonu: 22 661 18 87. Osobą kontaktową w Departamencie Polityki Senioralnej jest Pani Magdalena Szczepaniak.

 

Ogloszenie o naborze

Formularz zgloszeniowy

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab