PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Pytania i odpowiedzi
2023-02-09
FAQ – Edycja 2023

1. Czy o dotację w ramach programu mogą ubiegać się jednostki organizacji samorządu terytorialnego?

Nie. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie są podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach programu. Natomiast mogą występować w ramach projektu w partnerstwie z podmiotem uprawnionym.

2. Czy organizacje pozarządowe mogą złożyć wspólną ofertę w otwartym konkursie ofert?

Tak. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta wspólna musi wskazywać, jakie działania podczas realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje oraz opisywać sposób reprezentacji organizacji składających ofertę. Złożenie oferty wspólnej wyczerpuje limit 1 oferty na konkurs dla wszystkich podmiotów, które wybrały tą opcję aplikowania o środki.

3. Jak rozumieć spełnienie kryterium strategicznego w ramach Priorytetu I „Projekt zakładający realizację działań aktywizujących na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”?

Za spełnienie tego kryterium uznaje się realizację projektu na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich (lub kompilacji tych gmin) przy jednoczesnym objęciu wsparciem seniorów - osób 60+ zamieszkujących te obszary.
Oczywiście nie wyklucza to jednostkowych działań np. w postaci wyjazdu/wycieczki seniorów do miejscowości z gminy miejskiej.

4. Jak rozumieć spełnienie kryterium strategicznego odpowiednio w ramach Priorytetu II „Projekt zakładający realizację działań z zakresu edukacji obywatelskiej” , Priorytetu III „Projekt zakładający działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom.” i Priorytetu IV „Projekt zakładający realizację działań międzypokoleniowych”?

Za spełnienie kryteriów strategicznych odpowiednio w Priorytecie II, III, IV uznaje się przedstawienie w złożonej ofercie jako wiodących działań określonych w tych kryteriach.

5. Czy w ramach złożonej oferty można przedstawić do realizacji projekt, będący kontynuacją realizacji projektu dofinansowanego w ramach poprzedniej edycji konkursu?

Tak potwierdzamy możliwość realizacji projektu jako kontynuacji dofinansowanego projektu we wcześniejszej edycji.

6. Czy w ramach Priorytetu IV można określić zakres realizacji projektu nie obejmujący działań międzypokoleniowych?

W ramach Priorytetu IV można określić zakres projektu nie obejmujący działań międzypokoleniowych, tym samym nieobejmujący udziału osóbw wieku poniżej 60 latIstotne jest to, żeby projekt przewidywał działania zgodne z którymś z pozostałych Obszarów Działania określonych dla Priorytetu IV tj. Kształtowanie Pozytywnego Wizerunku Osób Starszych lub Bezpieczeństwo albo kompilacją tych Obszarów. Taka sytuacja skutkuje jedynie nieprzyznaniem punktów za spełnienie kryterium w ramach Priorytetu IV Projekt zakładający realizację działań międzypokoleniowych”.

7. Jak należy udokumentować wkład własny minimum 10% wartości dotacjizłożonej ofercie?

Wkład własny minimum 10% wartości dotacji należy zadeklarować w części Kalkulacja Planowanych Kosztówofertyw postaci wkładu własnego finansowego lub wkładu osobowego lub kompilacji tych wkładów. Na etapie składania oferty nie ma konieczności przesyłania takich dokumentów jak porozumienia wolontariackie itp., potwierdzenia posiadania własnych środków finansowychNależy pamiętać, że w przypadku zadeklarowania na etapie składania oferty wniesienia wkładu własnego finansowego nie ma możliwości zamiany gona wkład osobowy na etapie realizacji projektu.

8. Czy można zakupić sprzęt przeznaczony bezpośrednio do realizacji działań merytorycznych? Czy można go potraktować jako koszt kwalifikowalny w Kategorii Kosztów merytorycznych?

Zgodnie z Regulaminem konkursu zakup sprzętu możliwy jest jedynie w ramach Kategorii Itj. Kosztach merytorycznych przy założeniu jego racjonalności w kontekście planowanej skali działań, do której miałby być wykorzystany. Jednocześnie należy pamiętać że maksymalna wartość jednostkowa sprzętu/wyposażenia/środka trwałego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł i musi zostać odpowiednio uzasadniona. JEDNOCZEŚNIE REKOMENDUJEMY rozważenie możliwości wypożyczenia/dzierżawy bądź innej formy, która zastąpi konieczność zakupu sprzętu.

9. Czy fakt korzystania w ubiegłorocznej edycji skreśla nasze stowarzyszenie z możliwości ubiegania się o dotację w tym roku?

Nie, nie skreśla. Podmioty realizujące projekty w Edycji 2022, mogą ponownie aplikować o środki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku uzyskania dofinansowania warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie jest zatwierdzenie sprawozdania za poprzednią edycję.

10. Czy w ramach projektu można ująć tygodniowe pobyty wczasowo-rehabilitacyjne, część osób z korzystających z takiego wyjazdu posiada grupę inwalidzką?

Oferty w ramach programu Aktywni +, służą sfinansowaniu usług społecznych nie zdrowotnych. Usługi medyczne i rehabilitacyjne, zakup sprzętu, materiałów rehabilitacyjnych/medycznych zgodnie z Regulaminem konkursu są niekwalifikowalne. Zatem nie rekomendujemy uwzględniania ich w Ofercie.

11. Czy w ramach projektu można sfinansować wycieczki krajoznawcze 3-4 dniowe z cyklu „ Poznaj swój kraj” - reprezentuję południową Wielkopolskę, dla wielu seniorów regiony Polski wschodniej np. Lublin, Zamość , czy północnej -Toruń Bydgoszcz, Trójmiasto, czy stolica Warszawa, byłyby bardzo atrakcyjnymi miejscami do zwiedzania.

Sfinansowanie wyjazdów jest możliwe, istotne jest jednak aby nie były one jedynym elementem oferty, a koszty ujęte w ofercie były racjonalne.

12. W związku ze stworzeniem równego dostępu wszystkim uczestnikom zadania proszę o wskazówki jak rozwiązać możliwość uczestnictwa w projekcie osoby głuchoniemej - nasze stowarzyszenie działa na rzecz gminy wiejskiej i nie mamy osoby posługującej się językiem migowym. Czy dorywcze zatrudnienie takiej osoby w projekcie jest wówczas możliwe i czy należy ten budżet uwzględnić w projekcie?

Wnioskodawca na etapie przygotowywanie oferty przewiduje i planuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania. Zatrudnienie specjalistów w tym tłumacza języka migowego jest dopuszczalne, natomiast o zasadach jego zatrudniena (rodzaj umowy, stawka) decyduje Wnioskodawca.

13. Czy zaplanowanie w projekcie rajdów rowerowych dla seniorów jest możliwe, jeśli uwzględnimy wypożyczenie specjalnego roweru ręcznego lub trójkołowego? Czy osoba niedowidząca może być uczestnikiem rajdu na rowerze tandemowym? Czy raczej jest to rodzaj aktywności, który należy wykluczyć aby zachować równy dostęp uczestników?

Wypożyczenie sprzętu jest rekomendowaną przez nas formą zabezpieczenia niezbędnego sprzętu do realizacji zadań w ramach Oferty.

14. Jak opisywać młodą organizację pod kątem doświadczenia, która nie prowadziła jeszcze projektów dot. seniorów?

Rekomendujemy w opisie skupić się na doświadczeniu członków organizacji, dotychczasowej działalności, oraz innych zasobów którymi dysponuje organizacja.

15. Czy uczestnikami programu "Aktywni+" mogą być mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej?

Tak

16. Czy można składać wniosek jeśli sprawozdanie za 2022 rok nie zostało zatwierdzone?

Tak, zatwierdzenie sprawozdania za 2022 rok jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku jego otrzymania. Natomiast brak zatwierdzenia sprawozdania nie blokuje złożenia oferty.

17. Prowadzimy DDP dla osób starszych, gdzie realizujemy różnego rodzaju zajęcia aktywizujące dla seniorów. Projekt trwa do końca sierpnia 2023 roku. Czy projekt Aktywni + 2023 może być jego uzupełnieniem (zwiększenie ilości zajęć, zorganizowanie wycieczek dla uczestników) do 31 sierpnia?

Czy możemy zawnioskować o sfinansowanie kosztów zatrudnienia kadry niezbędnej do kontynuacji tej działalności od 1 września do 31 grudnia 2023 r.?

Złożona oferta musi stanowić indywidualny projekt. Istotne jest, żeby przewidziane działania oraz koszty ujęte w ofercie zaproponowane w ramach projektu wpisywały się w Program Aktywni+ i wybrany Priorytet.

 

Plik pytania i odpowiedzi do pobrania w PDF

więcej w kategorii: program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab