A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: parent_tytul

Filename: controllers/katalog_dobrych_praktyk.php

Line Number: 214

senior.gov.pl
PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Materiały informacyjne na stronach internetowych na temat projektów realizowanyc
Materiały informacyjne na stronach internetowych na temat projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

 Centrum Aktywności i Integracji Społecznej – realizuje projekt „e-Senior we współczesnym świecie", który ma na celu przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu poprzez nabycie umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w gminie Szprotowa.

 Centrum Inicjatyw Społecznych
– realizował w okresie od listopada 2012 do czerwca 2013 roku program „PESEL – to nie wszystko", który był skierowany głównie do osób starszych. Miał on na celu wykorzystać doświadczenie zawodowe oraz życiowe osób starszych, które prowadzić miało do polepszenia funkcjonowania danej społecznej lokalnej. Wśród działań realizowanych w ramach projektu można wymienić: powstanie zespołu ekspertów, którzy zostali wyłonieni z grona wolontariuszy, opracowanie poradnika „ABC aktywnego obywatela", który w przystępny sposób pozwala zrozumieć wybrane akty prawne. Ponadto, w czasie trwania projektu organizowane były spotkania robocze w gospodarstwach agroturystycznych. Warto również odnieść się do ciekawej inicjatywy, jaką było stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej www.antyknot.pl, na której zamieszczane są informacje zgłaszane przez mieszkańców Gliwic. Portal internetowy w założeniu jego twórców miał przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia społecznego zaangażowania lokalnymi sprawami, uczestniczyć w propozycjach poprawy danego stanu rzeczy, a także obserwować etapy realizacji zgłaszanych problemów, utrudnień.

Więcej: http://aleknot.pl/o-nas/


 Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
– „Projekt paszport do aktywnej starości" był współfinansowany ze środków ASOS. Projekt był realizowany w okresie od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Projekt był realizowany w czterech blokach tematycznych. Pierwszy stanowił kurs języka angielskiego, drugi związany był z tematyką praw konsumenta i pacjenta. Trzeci panel związany był z podróżowaniem osób starszych i korzystania z Internetu. Ostatni dotyczył podstaw ekonomii oraz inwestowania oszczędności. Wszystkie zajęcia prowadzone były bezpłatnie w Bielsku-Białej.

Więcej: http://www.paszport60.fundacjaaie.eu/o-projekcie

 Fundacja Instytut Łukaszewicza – Fundacja Instytut Łukaszewicza realizowała projekt „Oswoić starość". Podstawowym celem projektu było przede wszystkim zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym. Fundacja w 2013 roku będzie tworzyć platformę publikacji: prac i artykułów naukowych dotyczących zjawiska starzenia się społeczeństwa, jak również stworzy bazę opracowań dotyczących różnych form aktywności osób starszych. Ponadto, fundacja wydała książkę „Oswoić starość", w której zostały zaprezentowane różne formy społecznej aktywności seniorów oraz opieki nad osobami starszymi. Książka wyszła w nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy i została rozesłana bezpłatnie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku na obszarze całego kraju. Fundacja wyszła również z inicjatywą zaproszenia wszystkich UTW do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej ich oferty nauczania.

Więcej: http://oswoicstarosc.pl/o-projekcie-oswoicstarosc-pl

 Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego – realizowała projekt „Zdrowa żywność", która polegała na prowadzeniu portalu internetowego www.dietetykawpraktyce.pl, który w swoim założeniu stara się promować zdrowy styl odżywiania. Strona jest przeznaczona do użytku dla wszystkich osób. Można z niej pobierać informacje, przepisy kulinarne. Spełniając określone warunki można również samemu dodawać własne przepisy, czy też korzystać z kalkulatora dietetycznego.

 Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Nafty" – realizowała projekt „Starość też radość, a młodość trwa wiecznie". Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa, zwiększenia poziomu aktywności dwóch grup wiekowych: osób po 60 roku życia oraz osób do 18 roku życia, jak również stworzenia różnorodnych form wsparcia dla tych grup. Czas projektu był realizowany w okresie od listopada 2012 do końca kwietnia 2013 roku. Do podstawowych zadań wskazanych w projekcie można między innymi wymienić: zorganizowanie międzypokoleniowych zajęć aktywizujących prowadzonych w czasie warsztatów kulinarnych, czy też projektowania i zagospodarowania ogródków. Prowadzone były również zajęcia przeciwdziałające e-wykluczeniu, realizowane poprzez praktyczną wiedzę z obsługi komputera i Internetu. Ważnym obszarem działań wyszczególnionym i wdrażanym w projekcie były warsztaty z zakresu rozwijania aktywności fizycznej seniorów, na które składał się cykl zajęć teoretycznych związanych z promocją zdrowia, medycyną, zajęcia sportowe wzmacniające kondycję fizyczną a także marsze spacerowe. Więcej informacji można odnaleźć w zakładce „Aktywność Społeczna Osób Starszych".

Więcej: http://www.kraina-nafty.pl/index.php/informacje-ogolne-asos

 Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Milanowski Inkubator Aktywności 60+ jest projektem, który opiera się na czterech obszarach tematycznych. Pierwszym z nich jest zdrowie i uroda, w ramach którego zagwarantowana jest możliwość skorzystania między innymi z porad dermatologa, wizażysty czy też uczestnictwa w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Drugim obszarem jest trening pamięci seniorów, w czasie którego osoby starsze mogą ćwiczyć twórcze myślenie, rozwiązywać zagadki. Trzeci obszar „mój przyjaciel komputer" będzie prowadzony dwutorowo, z jednej strony będzie prowadzony kurs komputerowy dla osób początkujących oraz kontynuacja kursu rozpoczętego podczas I edycji. Ostatni obszar działania dotyczy seniorów w mediach. W jego ramach osoby starsze mogą nauczyć się napisać podanie, proste formy tekstowe. Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej, proponowane zajęcia zamieszczane są w zakładce Inkubator Aktywności 60+.

Więcej: http://www.mu3w.pl/1899-milanowski-inkubator-aktywnosci-60

 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku – realizuje zadania „Aktywni razem". Grupą docelową były głównie osoby niesłyszące z terenów powiatów: sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego, bieszczadzkiego i leskiego, a także ich rodziny, osoby z ich otoczenia. Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa osób powyżej 60 roku życia, a także aktywizacja osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego.

Więcej: http://pzg.sanok.pl/

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, realizował projekt „Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów” w okresie od 1 lipca do 31 października 2013 roku, miał głównie przyczynić się do zwiększenia liczby osób starszych korzystających z usług sektora bankowego. W ramach projektu odbywały się warsztaty w trzech blokach tematycznych. Pierwszy dotyczył tematyki ekonomicznej. Uczestnicy mogli nabyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu inwestowania, praktyk oszczędzania, praw konsumenckich. Drugi obszar dotyczył obsługi komputera, gdzie szczególny nacisk został położony na umiejętności korzystania z bankowości elektronicznej, jak również zastosowania komputera w codziennym życiu. Na ostatnią część realizowanego projektu składały się warsztaty psychologiczne, w trakcie których osoby starsze mogły zapoznać się z technikami bycia asertywnym, radzenia sobie ze stresem, czy też metodami pozwalającymi na przełamywanie negatywnych stereotypów na temat osób starszych.

Więcej:http://pisipolska.home.pl/fastdeal/towekonomiczne/index.php?section=showcase&id=1#main


 Stowarzyszenie Anty Rama – Projekt „Sztafeta Pokoleń" był realizowany w okresieod 11.05.2012 do 30.06.2013. Jego głównym celem był rozwój i aktywizacja osób starszych powyżej 60 roku oraz integracja międzypokoleniowa. Działania miały przyczynić się do nawiązania dialogu, wymiany doświadczeń między seniorów a młodzieżą szkolną. Osoby starsze mogły między innymi wcielić się w rolę nauczyciela, aktywnie włączyć się z w stworzeniu filmu i gazetki, rozwiązywać zadania podczas przygotowanej gry miejskiej,  http://www.sztafetapokolen.info/informacje-o-projekcie/o-projekcie/

 Stowarzyszenie Civitas – realizacja projektu „Moja pasja – podaj dalej". Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych poprzez dzielenie się własną wiedzą, umiejętnościami, zainteresowaniami z pokoleniem wnuków, lokalną społecznością. Wśród podejmowanych działań można wymienić między innymi warsztaty z rozwoju osobistego dla osób starszych, wolontariat edukacyjny dla uczestników projektu, czy też zapoczątkowanie działań zmierzających do powstania Klubu Seniora. Projekt jest skierowany dla osób starszych dla jednej z dzielnic Gdańska (Osowa).

Więcej: http://wiemiumiem.pl/seniorzy.


 Stowarzyszenie Częstochowa 2020
– Projekt „Aktywny Senior,Aktywna Seniora" był programem skierowanym na rzecz aktywizacji osób starszych na terenie Częstochowy. Projekt był realizowany we współpracy z lokalnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, które działają przy Akademii im. Jana Długosza, Akademii Polonijnej oraz Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Projekt obejmował dwa typy podejmowanych działań. W ramach pierwszego, realizowanego wspólnie z Delikatesami Kulturalnymi La Hacjenda, prowadzono kursy języka angielskiego, tańców latynoamerykańskich czy też spotkań z podróżnikami. Natomiast drugi obszar działań koncentrował się na zbudowaniu systemu wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, związanego z obsługą dowozu uczestników na zajęcia stacjonarne bądź plenerowe. Więcej:http://www.seniorzy.czestochowa2020.pl/harmonogram,917440,1.html


 Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich
– 16 kwietnia i 18 czerwca 2013 roku odbyło się Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej. Głównym punktem spotkania była dyskusja nad projektem ustawy o opiece nad osobami niesamodzielnymi, którego zasadniczym celem jest zbudowanie nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych. Natomiast podczas drugiego spotkania omawiano między innymi założenia nowego programu na Rzecz Aktywności osób Starszych na lata 2014-2020.Więcej: http://www.forumseniora.info/aktualnosci/zwykle/spotkania-rady-ds-seniorow

 Stowarzyszenie Manko  - jest wydawcą publikacji „Głos Seniora". Przygotował bogatą ofertę programową skierowaną wobec osób starszych. Prowadzi swoje działania w obszarze „aktywny senior", którego działania są nakierowane na zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym, a także zwiększeniu integracji międzypokoleniowej. Drugi obszar dotyczy natomiast edukacji, w ramach którego seniorzy mogą nabyć nowe umiejętności.

 Stowarzyszenie POLITES, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów -  projekt "Seniorze - jesteś potrzebny!" był realizowany przez Stowarzyszenie POLITES, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w okresie październik 2012 - maj 2013. Podstawowym celem programu było zbudowanie więzi międzypokoleniowej, rozwijanie poczucia tożsamości zarówno wśród młodych, jak i starszych mieszkańców Szczecina, promowanie aktywności i wolontariatu osób starszych, współpracy na poziomie międzynarodowym poprzez organizowanie kampanii informacyjno-społecznych.

Więcej:http://www.polites.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518&Itemid=99

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza
– na stronie internetowej Klubu Seniora „Wrzos" zamieszczono materiał informacyjny dotyczący „Realizacji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych w powiecie oleckim". Jest on realizowany w ramach Projektu „Olecki Uniwersytet III Wieku". Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych, realizowanego poprzez aktywność społeczną, który trwał w okresie od października 2012 do czerwca 2013 roku. Projekt był tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia. Program zakładał przede wszystkim wzrost podmiotowości osób starszych w lokalnym środowisku powiatu oleckiego, poprzez utworzenie Oleckiego Uniwersytetu III Wieku. Głównym celem programu była poprawa usług edukacyjnych dla osób starszych. Oferta programu była przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia. Warto podkreślić, że w dzieci oraz młodzież zostały włączone w pośrednią pomoc w realizacji omawianego celu. Zajęcia były prowadzone w trybie edukacyjno-integracyjnym oraz  warsztatowym.

Więcej:  http://www.wrzos.olecko.pl/?Informacje_o_projekcie


 Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka – realizował III edycję projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu". Głównym celem działania projektu jest integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie aktywności osób starszych i młodych i ukierunkowywanie jej na rzecz społeczności lokalnej. Celem długofalowym projektu jest wzmacnianie więzi społecznych w dzielnicy Warszawa-Bielany, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Postawione zadania projektowe były realizowane za pomocą metody dramy, która pozwala uzyskać odpowiednią przestrzeń do twórczej ekspresji, lepszego poznania, integracji. W czasie trwania III edycji projektu 10-osobowa grupa prowadzona przez doświadczone trenerki dramy, przedstawi spektakl dotyczący budowania więzi międzypokoleniowych. Przygotowane przedstawienie zostanie zaprezentowane czterokrotnie międzypokoleniowej zarówno w Warszawie, jak i poza nią. Więcej informacji na stronie internetowej: http://stop-klatka.org.pl/sim

Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej "Pro Ethica" - realizowało projekt Modelowy system usług społecznej aktywizacji seniorów oparty na międzysektorowej współpracy. Projekt polega na międzysektorowej współpracy partnerskiej organizacji pozarządowej z podmiotem publicznym zarządzającym bazą lokalową (Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej) oraz podmiotem pomocy społecznej umożliwiającym wolontariat seniorów na rzecz osób potrzebujących (my pracujemy dla podopiecznych Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach). W projekcie zorganizowano wiele zajęć aktywizujących seniorów i ułatwiających im wolontariat. Nakręcono też firm i wydano wiele materiałów upowszechniających. Więcej informacji na stroniehttp://proethica.pl/?page_id=50 

 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje projekt „Międzypokoleniowy warsztat sukcesu", który jest skierowany do seniorów przedsiębiorców (60+), jak również osoby do 35 roku życia prowadzące bądź zamierzające podjąć działalność gospodarczą. W ramach programu są zagwarantowane cztery bezpłatne moduły. I moduł dotyczy mentoringu i komunikacji przeznaczonej dla seniorów. II moduł dotyczył planowania i zakładania działalności gospodarczej. Obszar III modułu związany był z zarządzaniem firmą, natomiast IV moduł dotyczył budowy marki oraz tradycji firmy. Okres realizacji projektu: Listopad 2012 –Maj 2013. Głównym z celów programu było zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym w powiecie, wzrost solidarności międzypokoleniowej, przeciwdziałanie negatywnemu stereotypowi osób starszych w społeczeństwie, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia seniorów.

Więcej: http://www.siph.pl/content/view/213/33/

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – Projekt „Silni Zdrowiem"Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku jest współfinansowany ze środków Programu ASOS. W ramach projektu jest realizowany cykl zajęć związanych z tematyką zdrowotną i profilaktyczną, prowadzone warsztaty ruchowe, kursy komputerowe i nauki języka angielskiego.

Więcej: http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=383

 

więcej w kategorii: katalog dobrych praktyk

Wykonanie i realizacja: Hostlab