PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+
2019-05-27

Ogłoszenie o sprostowaniu informacji o wynikach dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 z dnia 9 maja 2019 r.

2019-05-16

Odpowiedzi na bieżące pytania o program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020:

1. Czy uczestnicy Dziennego Domu/ Klubu Senior+ muszą posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

2. Czy jednostka samorządu terytorialnego może przenieść siedzibę placówki „Senior+” w inne miejsce?

3. Czy Dzienny Dom/ Klub Senior+ może funkcjonować w strukturze urzędu miasta?

4. Czy kierowanie osób do Dziennego Domu/ Klubu Senior+ następuje na podstawie decyzji  administracyjnej?

5. Czy jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i wyposażanie placówki Senior+, która mieściłaby się w budynku, który nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego?

2019-05-09

W ramach ogłoszonych wyników do dofinansowania rekomendowano w sumie 120 ofert w całym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

2019-04-10

Wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach Senior+ nie jest zgodne z ich rolą.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, „placówka działająca w formie Dziennego Domu Senior+ powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”. Program nie przewiduje więc przerw wakacyjnych ani innych wolnych dni, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponadto zgodnie z jego zapisami wymagana jest ciągłość realizacji zadania, a samorządy otrzymują dofinansowanie na funkcjonowanie placówki przez 12 miesięcy.

2019-04-10

Zgodnie z art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w dalszym ciągu ośrodek wsparcia jak i ośrodek pomocy społecznej pozostaje jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Z treści art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. mają obowiązek posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

2019-03-21

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2019 roku.

2019-02-12

Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+”. Pieniądze trafią też do samorządów już prowadzących tego typu placówki. Mówimy w sumie o 62,6 mln złotych.

2019-02-07

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020.

 

2019-02-07

Dzienny Dom „Senior+” jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego, a dyrektor obiektu jest podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności – zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia nr 852/2004 oraz 17 ww. rozporządzenia nr 178/2002.

2018-11-26

Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab