PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Rezultaty projektu pt. "Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczyc
Rezultaty projektu pt. "Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki"

Projekt pt. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki za którego realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (termin realizacji: 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.), zrealizowali zgodnie z umową: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Celem projektu było stworzenie podstaw do przygotowania systemu profesjonalnej opieki nad starszymi osobami niesamodzielnymi w ich miejscu zamieszkania.

W ramach realizacji projektu: przeszkolono ogółem 378 uczestników projektu w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych (105%), wdrożono 3 standardy usług asystenckich i opiekuńczych w 32 gminach w Polsce oraz przeszkolono 40 osób oceniających osoby starsze w zakresie niesamodzielności.

Bezpośrednimi produktami realizacji projektu są: definicja niesamodzielności; kryteria oceny stopnia niesamodzielności; standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności; standardy kształcenia usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) dla osób o różnym stopniu niesamodzielności; zalecenia dla osób świadczących usługi asystenckie i opiekuńcze w postaci poradnika dla AiO jako wynik przeprowadzonej oceny wdrożonych standardów usług (Poradnik dla osób wspierających osoby niesamodzielne); pilotażowe wdrożenie wypracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych w tym teleopieki; zweryfikowano propozycje założeń do projektów regulacji prawnych z zakresu usług asystenckich i opiekuńczych oraz OSR oraz dokonano analizy orzeczeń o niepełnosprawności dla osób 60+.

Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej interwencji w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych, umożliwi dostosowanie usług asystenckich i opiekuńczych do zróżnicowanych potrzeb tych osób,  zapewni jednolitość zakresu i jakości świadczonych usług, a tym samym wpłynie na podniesieniu jakości życia starszych osób niesamodzielnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu.

więcej w kategorii: materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab