PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logotyp
Generatory
SENIOR+ kontra koronawirus - Dobre praktyki
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi
2020-05-20

W związku z planowanym po 24 maja br. umożliwieniem podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.

2020-04-29

W związku z zawieszeniem działalności Dziennych Domów i Klubów „Senior+”, przedstawiamy informacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sposobie realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, w okresie epidemii.

2020-03-13

1. Czy kadra ośrodków wsparcia jest objęta decyzją o zamknięciu?

2. Czy zawieszenie działalności ośrodków wsparcia „Senior+” jest czasowe?

2019-05-16

Odpowiedzi na bieżące pytania o program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020:

1. Czy uczestnicy Dziennego Domu/ Klubu Senior+ muszą posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

2. Czy jednostka samorządu terytorialnego może przenieść siedzibę placówki „Senior+” w inne miejsce?

3. Czy Dzienny Dom/ Klub Senior+ może funkcjonować w strukturze urzędu miasta?

4. Czy kierowanie osób do Dziennego Domu/ Klubu Senior+ następuje na podstawie decyzji  administracyjnej?

5. Czy jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i wyposażanie placówki Senior+, która mieściłaby się w budynku, który nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego?

2019-04-10

Wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach Senior+ nie jest zgodne z ich rolą.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, „placówka działająca w formie Dziennego Domu Senior+ powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”. Program nie przewiduje więc przerw wakacyjnych ani innych wolnych dni, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponadto zgodnie z jego zapisami wymagana jest ciągłość realizacji zadania, a samorządy otrzymują dofinansowanie na funkcjonowanie placówki przez 12 miesięcy.

2019-04-10

Zgodnie z art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w dalszym ciągu ośrodek wsparcia jak i ośrodek pomocy społecznej pozostaje jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Z treści art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. mają obowiązek posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

2019-02-07

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020.

 

2019-02-07

Dzienny Dom „Senior+” jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego, a dyrektor obiektu jest podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności – zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia nr 852/2004 oraz 17 ww. rozporządzenia nr 178/2002.

2018-04-20

„W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności seniorów na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w placówce, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany.”

2017-12-04

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab